1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
 2. Firma P.U.H. Lehad – Józef Łęgosz prowadząca sklep internetowy pod nazwą Militaryshop24.eu (M24 Sport), w Praszce przy ul. Fabrycznej 7/13, Polska, NIP 5761473074, Regon 150062826, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00 , adres poczty elektronicznej: info@militaryshop24.eu
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie M24 Sport są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
 4. Przedmiotem świadczenia o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: militaryshop24.eu w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.

2. Składanie zamówień i ich realizacja

 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym – kupujący – oświadcza tym samym, że jest osobą pełnoletnią i ma ukończone 18 lat.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej militaryshop24.eu lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu pod numerami: +48 695 790 788
 3. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do koszyka produktu oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty email klienta.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: Płatności Blik, Karta Płatnicza, PayU, PayPal, Wester Union, MoneyGram oraz tradycyjny przelew bankowy.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
 • w przypadku płatności przelewem, – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto sklepu M24 Sport,
 • w przypadku wester union, moneygram w chwili potwierdzenia płatności,
 • w przypadku płatności kartą kredytową poprzez serwis payU o paypal- w chwili otrzymania dokonanej zapłaty.
 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie dokumentu sprzedaży, w tym faktury VAT w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgoda na otrzymywanie dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymania dokumentu sprzedaży w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła dokumenty sprzedaży w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści. Każdy dokument sprzedaży w formie elektronicznej będzie dostarczony Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 24 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni, na zamówienie, produkt niedostępny). Zastrzegamy, że w przypadku produktów na zamówienie towar jest zamawiamy u dostawcy i nie mamy wpływu na czas realizacji (który czasem może być nieokreślony). W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 3. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
 4. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e- mail na adres info@militaryshop24.eu
 5. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3. Dostawa i odbiór produktu

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym M24 Sport dostarczane są na terenie kraju oraz za granicą, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera GLS.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.
 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
 4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 5 dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem M24 Sport celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP zawierają się od 12 zł  do 50 zł i są zależne od gabarytu i wagi przesyłki. Koszty dostawy na terenie Unii Europejskiej zawierają się w kwocie od 30 zł do 149 zł i są zależne od gabarytu i wagi przesyłki.
 6. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

4. Zwroty i wymiany

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz U 2014 r., poz 827 ze zm). Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego w punkcie 7. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienia, o których mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Nr zamówienia:
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej

5. Reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Reklamacje powinny być wysyłane na adres serwisu umieszczony w karcie gwarancyjnej. Jeśli nie ma wyraźnie określonego adresu serwisu lub do przedmiotu nie została dołączona karta gwarancyjna a jedynie dowód zakupu reklamacje należy kierować na adres:

P.H.U LEHAD
ul.Fabryczna 7/13
46-320 Praszka, Polska
Tel. +48 695790788

 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (np. wysłanie sprawnego sprzętu) zostanie doliczony koszt przeglądu oraz wysyłka zwrotna.
 2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć: opis przyczyny reklamacji, kserokopię dowodu zakupu i kartę gwarancyjną. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Wszelkie reklamacje realizowane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty pozytywnego uznania reklamacji. Jeśli wada lub usterka towaru będzie niemożliwa do usunięcia lub naprawy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy. W przypadku konieczności wymiany na nowy i braku towaru na magazynie sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem towaru protokołu reklamacyjnego.  Bez takiego protokołu reklamacje takie nie będą rozpatrywane.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy rozdział nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
 • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z paragrafem § 4 niniejszego regulaminu,
 • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, zgodnie z paragrafem § 5 niniejszego regulaminu.
 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 2. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKi

7. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów niebędących osobami prawnymi.

 1. Dane osobowe podane przez Klienta nie będącego osobą prawną przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zawieranej w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych wymaganych w procesie zakupu (imię nazwisko, adres, numer telefonu, adres e –mail) jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Dane te mogą również być przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym lub prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez właściciela sklepu (np. rozpatrywanie reklamacji i żądań, marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń).
 2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych o których mowa w ust. 1 i 2 wyżej jest odpowiednio:
 • udzielona zgoda,
 • konieczność przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy, lub obowiązku prawnego lub też zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem o których mowa w ust. 1.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków ewidencyjnych oraz rachunkowych i podatkowych. Tam gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli Klient zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 • Klient ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych (przy czym każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”), oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa: żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania. Nadto Klient ma prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
 • Dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi.
 • Działania Klienta skutkujące utratą przez Administratora prawa do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 mogą uniemożliwić realizację umowy sprzedaży.
 • Dane osobowe, które są w dyspozycji Administratora są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych osób fizycznych, w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym, w trosce o bezpieczeństwo każdego z Klientów, powierzone dane osobowe Klienta są danymi poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dane te będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Top