1. Zasady ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów nie będącymi osobami prawnymi przez sklep internetowy prowadzony pod adresem militaryshop24.eu

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i zobowiązane do zachowania poufności. Administrator zobowiązuje się do wszelkich starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Klient który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:

 • żądania ich sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania ich usunięcia – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, Klient cofnął swoją zgodę na przetwarzanie danych, Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych oferowanych dziecku,
 • żądania ograniczenia przetwarzania – gdy dane są nieprawidłowe – Klient może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale Klient nie będzie chciał aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne ale mogą być potrzebne Klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • do przenoszenia danych osobowych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Klienta lub umowy, oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, W takiej sytuacji Klient, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Jeśli Klient udzielił zgody na przetwarzanie danych może ją w każdej chwili wycofać.

Klient ma prawo wykonywać w stosunku do danych osobowych powyższe uprawnienia w zakresie w jakim, nie stoją one w sprzeczności z wykonywaniem przez Administratora oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych otrzymywanych na podstawie plików cookies podczas samego korzystania z Witryny.

2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych,
 • ograniczenia celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora w sposób zgodny z celem ich przetwarzania,
 • minimalizacji ilości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 • prawidłowości przetwarzanych danych – Administrator przetwarza tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnianie i podejmuje wszelkie rozsądne działania aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
 • ograniczenia czasokresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane przez okres dłuższy, o ile będą one przechowywane do celów statystycznych,
 • zapewnienia przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę – za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych – przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Pozyskiwane dane osobowe

Dokonanie zakupu towaru: w przypadku dokonywania zakupów Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza zakupu: nazwisko i imię, e-mail, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego.

Zakładanie konta Użytkownika (rejestracja): w przypadku zakładania konta Użytkownika Administrator będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracji: nazwisko i imię, e-mail, adres, numer telefonu kontaktowego. Każdy Klient po założeniu konta Użytkownika na stronie sklepu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”.

Podanie przez Klienta danych określonych w formularzu zamówienia jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia umowy sprzedaży towaru. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda tych danych osobowych niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy.

4. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

5. Kontakt z klientem

W celu finalizacji zamówienia, przesłania odpowiedzi na pytanie skierowane drogą mailową, Sklep Internetowy będzie korzystał z poczty elektronicznej e-mail lub połączeń telefonicznych. W przypadku finalizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym, do klienta zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje na temat dokonanej transakcji i postępach w realizacji zamówienia drogą mailową.

6. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Administrator przetwarza zebrane dane osobowe w następujących celach:

 • założenia i prowadzenia konta Użytkownika,
 • zapewnienie obsługi konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania ze strony www, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i wykonania płatności za towary sprzedane w sklepie internetowym,
 • dostawy zamówionych lub przekazywanych towarów,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi próśb, żądań i wniosków, kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami,
 • wypełnienia obowiązku prawnego jaki nakładają na nas przepisy podatkowe i rachunkowe,
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych,
 • ewentualnie windykacji należności,
 • obsługi wniosków, zapytań itp. przekazywanych w sytuacji gdy nie są one związane wprost z wykonaniem zawartej z nami umowy,
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowania przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • zapewnienie rozliczalności.

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres: info@militaryshop24.eu

7. Prawo Klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez Państwa kierowane pod adresem: info@militaryshop24.eu

9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Top